Loyaal Bewindvoering

Gedragsregels Loyaal Bewindvoering

Deze gedragsregels zijn van toepassing op het (toekomstig) gevoerde beschermingsbewind tussen de bewindvoerder (hierna: Loyaal Bewindvoering B.V.) en de onder bewind gestelde (hierna: cliënt). Deze gedragsregels zijn opgesteld om extra verduidelijking te geven op bepaalde punten m.b.t. de verplichtingen van de cliënt.

 1. Ondernemerschap/inschrijving KvK. Het is tijdens het beschermingsbewind niet toegestaan om een eigen onderneming te hebben en/of ingeschreven te staan bij de KvK. Wij hebben niet de kennis en/of expertise om ondernemers te helpen en daarom is dit een belangrijke bindende voorwaarde. Als de cliënt nog wel een onderneming heeft ten tijde van de aanvraag tot beschermingsbewind, dan schrijft de cliënt zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken uit bij de KvK. Als er wel sprake is van een onderneming tijdens het bewind, dan zijn we genoodzaakt om ons ontslag aan te bieden.
 1. Openheid van zaken. De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de bewindvoerder.
 1. Wijzigingen doorgeven. Het is van groot belang dat de cliënt alle wijzigingen in de financiën of persoonlijke omstandigheden doorgeeft aan de bewindvoerder, zolang dit op enige wijze van invloed kan zijn op het bewind.
 1. Post doorsturen. De cliënt zorgt dat alle correspondentie die de cliënt zelf nog ontvangt, doorstuurt naar de bewindvoerder. Dit kan per post of per mail (kopie of foto sturen). Het is van groot belang dat de cliënt de post ten allen tijden doorstuurt, omdat de bewindvoerder niet weet wat er ontbreekt.
 1. Inkomen vergaren. De cliënt is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vergaren van inkomen. Als er (gedeeltelijk) verlies van inkomen is, dan geeft de cliënt dit gelijk door. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een uitkering (middels DigiD).
 1. Geen nieuwe schulden maken. De cliënt is verplicht om geen nieuwe schulden te maken. Dat betekent dat de cliënt geen financiële verplichtingen aangaat zonder overleg. Hieronder valt nadrukkelijk het aangaan van overeenkomsten waarbij er sprake is van afbetaling, zoals bij Afterpay en Klarna. Dit is niet zonder toestemming v.d. bewindvoerder mogelijk.
 1. Bereikbaarheid. De cliënt is verantwoordelijk voor het bereikbaar zijn voor de bewindvoerder. Veel contact loopt bij ons via de mail. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de cliënt om de mail in de gaten te houden.
 1. Samenwonen met partner of gelijkgestelden. Het is niet mogelijk om samen te wonen met een partner, terwijl uw partner niet onder bewind staat bij ons kantoor. Wij voeren alleen dossiers uit voor het gehele huishouden (minderjarigen uitgesloten).
 1. Emigreren. Het is tijdens het bewind niet toegestaan om te verhuizen naar een adres buiten Nederland. Als u emigreert zijn wij verplicht het bewind op te heffen.
 1. DigiD machtigingen. Voor het uitvoeren van het bewind is het noodzakelijk dat u ons bedrijf via DigiD machtigt zodat wij uw financiën ook digitaal kunnen beheren. U dient ons deze machtigingen te verstrekken via bijvoorbeeld: machtigen.digid.nl.
 1. Verwerking persoonsgegevens. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten. Deze persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze wettelijke taak als beschermingsbewindvoerder, waardoor er geen toestemming is vereist (artikel 6 lid 1 sub lid 3 AVG). Wanneer wij worden benoemd als uw bewindvoerder geeft u dus automatisch toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren onze wettelijke taak als beschermingsbewindvoerder.
 2. Frauderegistratie banken. Voor het uitvoeren van het bewind is het noodzakelijk dat er een beheer- en leefgeldrekening wordt geopend bij de bank. Wij werken alleen samen met ABN Amro en ING Bank. Via andere banken kunnen wij geen beheer uitvoeren. Wanneer zowel de ABN Amro als ING Bank u afwijzen als klant, is het niet mogelijk om het bewind uit te voeren. Daarom is het van essentieel belang dat u vooraf aangeeft of u vermeld staat in het interne en/of externe verwijzingsregister van een bank. Als u eerder bent afgewezen door een bank of als uw klantrelatie met een bank is beëindigd, verzoeken wij u om dit eveneens vooraf aan ons door te geven. Indien het ons niet lukt om een beheer- en leefgeldrekening te openen bij ABN Amro of ING Bank, zijn wij niet in staat ons werk uit te voeren. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt ons ontslag aan te bieden bij de rechtbank.

Slotakkoord

Bij het overtreden van één of meerdere van bovenstaande gedragsregels is er de kans dat de bewindvoerder zijn of haar ontslag indient bij de rechtbank.

Door het bewind aan te vragen gaat u akkoord met bovenstaande gedragsregels.